Preventie van klachten
Misverstanden ontstaan doorgaans door gebrek aan communicatie, aan onbekendheid, veelal aan onduidelijkheid over wat wij van elkaar mogen verwachten. Op onze website proberen we duidelijk te maken wie we zijn en wat voor doelen wij nastreven. Tevens trachten wij een uitgebreide omschrijving te geven van de inhoud van onze dienstverlening samen met de cursusprogramma's, de data, de kosten en de algemene voorwaarden. Maar mocht het dan onverhoopt niet naar uw zin zijn dan bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een klacht.
De geschillenprocedure zelf
  1. Wij hebben daartoe een elektronisch klachtenformulier voor u ontworpen. U kunt de betreffende velden met omschrijving van uw klacht(en) in het e-formulier kwijt. U krijgt per omgaande een bevestigings per email dat uw klacht is ontvangen. Uw klacht wordt vertrouwelijk doorgezonden naar een van de bestuursleden van de SWOMM. Dit bestuurslid functioneert als contactpersoon en gaat met beide partijen in overleg om de klacht(en) voor beide partijen helder te maken en hij/zij zal trachten deze klacht(en) in een goede verstandhouding binnen 14 dagen op te lossen. Mocht het afhandelen van uw klacht meer tijd in beslag nemen dan wordt u binnen 28 dagen hiervan op de hoogte gesteld.
  2. Mocht uw klacht betrekking hebben op dit bestuurslid dan wordt een ander bestuurslid uw contactpersoon.
  3. Indien bij het gestelde onder 1. en 2. geen oplossing wordt bereikt, schakelt het bestuur een derde onafhankelijke persoon, zijnde een lid van de geschillencommissie van de SWOMM of een buiten onze organisatie staande contactpersoon in. Deze past hoor en wederhoor toe en formuleert, binnen een maand na inschakeling van de geschillencommissie, een oordeel waaraan de SWOMM zich zal conformeren. De klager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het oordeel van de geschillencommissie.
  4. De gegevens van de klachten de afhandeling zal door de SWOMM voor een periode van 5 jaar worden bewaard.

Geschillencommissie
Buiten onze organisatie staande contactpersoon voor klachten:
Bas van Praagh, is anesthesioloog, pijnspecialist, medisch specialist Patiƫntveiligheid en voorzitter koepel KVI (Klachten-Veiligheid-Incidenten) van de Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn.
Leden van de geschillencommissie van de SWOMM
  1. Bas van Praagh
  2. Caroline Sibbing-Van Gelderen
  3. Leo Savelkouls